Có phải đền bù khi gây hư hỏng xe taxi Grab?

Ảnh QUANG ĐỊNH

Trả lời:

Trường hợp xe đó có mua bảo hiểm thì trách nhiệm bảo hiểm chỉ phát sinh khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra. Sự kiện bảo hiểm được hiểu là sự kiện khách quan do các bên thoả thuận hoặc pháp luật quy định mà khi sự kiện đó xảy ra thì bên bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm.

Có nghĩa là bảo hiểm chỉ có trách nhiệm bồi thường đối với sự kiện bảo hiểm mà do bên Grab gây ra cho người thứ ba hoặc lỗi do người thứ ba gây ra cho xe.

Do vậy, việc bạn làm hư hỏng xước xe, thủng da ghế của xe Grab sẽ không liên quan đến bảo hiểm phải thanh toán đền bù thay cho bạn mà

bạn phải đền bù cho chủ xe

theo quy định pháp luật về bồi thường ngoài hợp đồng.

Tại Điều 584 Luật dân sự 2015 có quy định căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:

“1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Mặt khác, tại điều 589 Bộ luật dân sự quy định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm:

“1. Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.

2. Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút.

3. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.

4. Thiệt hại khác do luật quy định”.

Căn cứ vào quy định nêu trên thì bạn có hành vi xâm phạm khiến tài sản bị hư hỏng thì bạn đền bù cho tài xế xe Grab.

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại căn cứ vào Điều 585 Bộ luật dân sự 2015: Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Tuy nhiên, Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Luật sư Đặng Thành Chung – Công ty Luật An Ninh (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *